Görev Tanımları

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV TANIMLARI

Hukuk Birim Amiri
Hukuk Müşaviri
 1.Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,
 2.Üniversite hizmetleriyle ilgili hukuki konularda Rektöre danışmanlık yapmak,
 3.Üniversite birimlerinden intikal ettirilen hukuki mütalaa verilmesini gerektirir konularda hukuki   mütalaa vermek, hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,
 4.Müşavirlik personelinin, memur ve avukatların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin   tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemek,
 5.Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili   çalışmalara katılmak,
 6.Rektörlükçe bildirilen Üniversite mevzuatının kamu mevzuat sisteminden yayımlanmasını   sağlamak,
 7.Hukuk Müşavirliği harcama yetkilisi görevini yürütmek,
 8.Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve   yaptırmaktan Rektöre karşı sorumludur.
 
Avukatlık Bürosu
 1. Hukuk Müşavirinin havale ettiği işleri tam ve zamanında yapmak,
 2. Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve   harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,
 3. Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek   veya ilgili birimlerce düzenlenenler hakkında istendiğinde hukuki görüş hazırlamak,
 4. Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere   cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,
 5. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
 6. Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak,
 7. Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına   katılmak ve hukuki görüş bildirmek,
 8. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek,
 9. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendisinee verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle   diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşavirine   teslim etmek,
 10. Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk   Müşavirine  karşı sorumludur.
 
Yazı İşleri, Dava-İcra Takip ve Mali İşler Büroları
 1. Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,
 3. Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,
 4. Resmi evrakla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,
 6. Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin bilgisayara, dava ve icra takip sistemine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, dava ve icra takip sisteminin düzgün ve günü güne tutulmasını temin etmek,
 7. Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.
 8. Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,
 9. Giden evrakın kaydını yapmak, gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,
 10. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek,
 11. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,
 12. Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek,
 13. Yazıları ilgili mevzuat dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,
 14. Telefonlara bakmak, aktarılmak, gelen telefonlardan derhal aktarılamayanları, randevusuz gelen ve görüşemeyen kişileri not ederek gecikmeden makama bildirilmek,
 15. Telefon, faks faturalarını gecikmeden ödeme birimlerine yazıyla bildirmek,
 16. Yazı İşleri Bürosu çalışanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

Disiplin ve Ceza İşler Birimi Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermekte olup, Hukuk Müşavirliği ile bağlantısı bulunmamaktadır.


 

 YETKİLİ - SORUMLU ÖZELLİKLİ İŞLER
Av. Dr. Murat Fehmi Pınar
Hukuk Birim Amiri
Hukuk Müşaviri
Yönetim, denetim, planlama, koordinasyon ve kontrol
Temsil ve paydaş ilişkileri
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
Raporlama
Hukuki mütalaa ve teklifler
Harcama Yetkilisi
Kamu Mevzuat Sistemi Onay Yetkilisi
Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Başkanlığı
Arabuluculuk Komisyonu Başkanlığı
Rektörlüğe Bağlı Birimler Disiplin Kurulu üyeliği
İsimlendirme Komisyonu üyeliği
Hukuk Müşavirliği Kalite Yetkilisi
Av. Tarık Şahin
Avukatlık Bürosu
 
 
Adli davalar asli sorumlusu
İcra takipleri asli sorumlusu
İdari davalar tali sorumlusu
Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi
Arabuluculuk Komisyonu Başkanlığı asli sorumlusu
Taşınır Mal Kontrol Yetkilisi
Hukuk Müşavirliği Kalite Görevlisi
Av. Muhsin Candan
Avukatlık Bürosu
İdari davalar asli sorumlusu
Adli davalar tali sorumlusu
İcra takipleri asli sorumlusu
Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi
Arabuluculuk Komisyonu Başkanlığı tali sorumlusu
Şevval Rana Tüfekçi
Yazı İşleri ve Dava Takip Bürosu
Taşınır Mal Kayıt Yetkilisi
Dava Dosyaları Kayıt, Yazışma ve Düzenlilik Sorumlusu Arşiv Hizmetleri Sorumlusu
Evrak Kayıt ve Genel Yazışma Sorumlusu
Birim Evrak Sorumlusu
Mahkeme-İcra Dairesi Evrak Takibi ortak sorumlusu Hukuk Müşavirliği Sekretarya Sorumlusu
Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Sorumlusu
Arabuluculuk Komisyonu Sekretarya Sorumlusu
Cevahir Güneş
Mali İşler ve İcra Takip Bürosu
İcra Dosyaları Kayıt, Yazışma ve Düzenlilik Sorumlusu
Alacak Takip İşlemleri İhtarname vs. Yazışma Sorumlusu
Birim Evrak Sorumlusu
Mahkeme-İcra Dairesi Evrak Takibi ortak sorumlusu
Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Sekretarya Sorumlusu