Faaliyet Alanı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET ALANI

FAALİYET ALANI 1

MUHAKEMAT HİZMETİ

Hizmet 1

İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil edilmesi, dava ve icra işlemlerinin vekil sıfatı ile takip edilmesi.

Hizmet 2

İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi.

FAALİYET ALANI 2

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Hizmet 1

İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaanın bildirilmesi.

Hizmet 2

Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verilmesi.

Hizmet 3

İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması.

FAALİYET ALANI 3

SEKRETERYA HİZMETİ

Hizmet 1

Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi

FAALİYET ALANI 4

DİĞER HİZMETLER

Hizmet 1

Üniversitenin bütününü ilgilendiren konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda Rektörlük Makamınca görevlendirilme durumunda katılım sağlanması.

Hizmet 2

Talep olması durumunda hizmet içi eğitimlerde eğitimci olarak katılım sağlanması.

İLGİLİ MEVZUAT

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır.

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.