Giriş

                           GİRİŞ

Hukuka uymayan bir idarenin adil olması da kamu yararına hizmet vermesi de mümkün değildir. Kamu yönetiminin son tahlilde maksadı kamu yararını gerçekleştirmek, hukukun son tahlilde maksadı adaleti tesis etmektir. Bir hukuk devletinde idare, yükümlü olduğu kamu hizmetlerini hukuka ve adalete uygun vermelidir. Diğer taraftan kamu tüzel kişisi olan idarelerin kendi mal varlıkları, personeli, hakları, alacakları ve borçları da bulunmaktadır. İşlerinde bir hukuk kılavuzuna ihtiyaç duyan idarenin sağlıklı biçimde hizmet sunabilmesi için hak ve menfaatlerinin savunulması, elde edilmesi de gereklidir.

Universite tüzel kişiliğinin hukuk danışmanlığının yapan; hak ve menfaatlerini savunup elde eden yasal yetkili birim Hukuk Müşavirliğidir. 

Kamu yararı esasına istinat eden Hukuk Müşavirliğinin etkili kılınması, gerek Üniversitenin hak ve menfaatlerinin elde edilmesinde, gerekse Üniversitenin hukuka uygun faaliyet göstermesinde önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda Üniversiteden hizmet alanların ve Üniversite çalışanlarının haklarının korunmasına da katkı sağlar. Bağımlı ve güdümlü bir hukuk birimi fonksiyonunu ifa edemez, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında etkili olamaz. Hukuk Müşavirliğinin gücü ve dayanağı bizatihi hukuk bilimi ve adalet duygusudur. Hukuk Müşavirliğimiz de görevini yerine getirirken dayanağı hukuktan almakta ve hiçbir koşulda hukuka sadakatten ayrılmamaktadır.

Universite Hukuk Müşavirliği, yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkındaki 124 sayılı  KHK'nin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir.

Kadrosunda fiilen görevli bir hukuk müşaviri, iki avukat, bir tekniker ve bir sözleşmeli personel olmak üzere beş personel bulunan Hukuk Müşavirliğinin kendiliğinden harekete geçerek Üniversite birimlerinin idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemesi mümkün değildir. 

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi ise bulunmamaktadır. 

Saygılarımla.

Av. Dr. Murat Fehmi PINAR
Hukuk Müşaviri
Hukuk Birim Amiri