Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı 2023-24

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM İLANI 

2023-2024 ÖĞRETİM YILINDA 

ÜNİVERSİTEMİZ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE, 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARINA GÖRE 

GENEL YETENEK SINAVIYLA BELİRLENECEK İKİ ÖĞRENCİ 

KISMİ ZAMANLI STATÜDE ÇALIŞTIRILACAKTIR.       

ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİM

Hukuk Müşavirliği

İLAN ve BAŞVURU TARİHLERİ

09-17 Ekim 2023

SINAV TARİHİ-SAATİ-YERİ

19 Ekim 2023 - 12.30- Rektörlük İdari Birimler Binası Toplantı odası

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

19-20 Ekim 2023

İŞİN NİTELİĞİ

Hukuk Büro Hizmetleri, Hukuk Büro Sekreter Yardımcılığı.

İŞE ALINACAK KİŞİ SAYISI

2

BAŞVURU YERİ

Rektörlük İdari Bilimler Binası, Hukuk Müşavirliği 2. kat 233 no’lu oda.

BAŞVURU FORMLARI ADRESİ

http://sksdb.ibu.edu.tr/ogrenci/kismi-zamanli-calisma

BAŞVURU ŞARTLARI

BAİBÜ 2. öğretim öğrencisi olmak veyahut 1. öğretim olmakla birlikte hafta içi mesai saatlerinde çalışmaya engeli bulunmamak; çalışkan, iş disiplini sahibi, ağzı sıkı, zeki ve derslerinde başarılı olmak.

AYLIK ÇALIŞMA SAATİ (1 KİŞİ İÇİN)

22,5 saat

BİR SAATLİK BRÜT ÜCRET

Ocak 2023’e kadar 59,62 TL – (16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere ÜYK tarafından belirlenecek ücret)

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yönerge md. 10,11,12 (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/71130526)

1-   Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma süresi, günlük 5, haftalık 15 saati geçmemek üzere belirlenir. Kısmi zamanlı öğrenciler aynı dönemde sadece tek birimde çalışabilirler.

2-   Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri öğrencinin ders programı dikkate alınarak belirlenir ve Hukuk Birim Amiri tarafından onaylanır. Ders programında yapılan değişiklikleri bir gün önceden bildiren öğrencilere derslerini aksatmayacak şekilde yeni bir çalışma planı hazırlanır.

3-   Kısmi zamanlı öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi kabul edilmezler. Ancak sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının işe başlamadan sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

4-   Kısmi zamanlı öğrenciler; çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak, işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır. Kısmi zamanlı öğrenciler, derslere devam yükümlülüklerini aksatmayacak şekilde, birim yöneticileri tarafından belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdürler.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Yönerge md.7

(1) Başvuru;

(a) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler, internet adresinde bulunan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen tarihler aralığında çalışmak istedikleri birime başvuru yaparlar. Eksik bilgi içeren formlar dikkate alınmaz.

(b) Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak için sadece tek birime başvuru yapılır.

(2) Aranacak şartlar; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilirler.

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

f) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

(2) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI AÇIKLAMASI

1-   Sınav 19 Ekim 2023 Pazartesi günü tarihinde saat 12.30’da Rektörlük İdari Birimler Binası Toplantı odasında yapılacaktır.

2-   Sınava gelirken öğrenci kimliğinizin, kaleminizin yanınızda olması gerekmektedir.

3-   Sınavda herhangi yardımcı bir kaynaktan yararlanılamaz. Cep telefonu, hesap makinası ve benzeri cihazlar kullanılamaz.

4-   Sınav 5 zekâ-mantık sorusundan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri eşittir.

5-   Sınav süresi 30 dakikadır. İlk 5 dakika içinde sınav salonu terk edilemez. 5 dakika geçtikten sonra sınava girilemez. Sınav sonunda geriye kalan öğrenci sayısı iki olursa ancak ikisi birlikte çıkabilir.

6-   Herhangi bir yöntemle kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek disiplin suçudur.
7-2709 sayılı TC Anayasasının 10’uncu maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca, kadınlar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınması gereken tedbirler kapsamında bu koşulları taşıyanlar için bu sınavda aldığı notun % 10’u miktarında ek puan (10 puanı aşmamak üzere) verilecektir. Sınav sonuçları ve cevap anahtarı Hukuk Müşavirliği kapısında ve web sitesinde aynı gün ilan edilecektir.

 

 

 

 T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hukuk Müşavirliği

2023-2024 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM SINAVI SONUCU

Sınav Tarihi, Saati, Süresi: 19 Ekim 2023, 12.30, 30 dakika,

Sonuç Yeri ve İlan Tarihi:  19 Ekim 2023

 

Sıra

Adı, Soyadı

Puanı

Durumu

1

Az... De...

66

Asıl

2

Fi... Du...

66

Asıl

3

Se... N... A...

44

Yedek

 

 * Kazanan öğrencilerin önce Hukuk Müşavirliğine ardından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat ederek, giriş işlemlerini başlatmaları ve takip ederek, sonuçlandırmaları gerekmektedir. 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 46 52 Fax: +90 374 253 49 63
  • E-Posta:hmibu.edu.tr
Top