Personel Yapısı ve Faaliyet Alanı

 

  

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET ALANI

FAALİYET ALANI 1

MUHAKEMAT HİZMETİ

Hizmet 1

İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil edilmesi, dava ve icra işlemlerinin vekil sıfatı ile takip edilmesi.

Hizmet 2

İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi.

FAALİYET ALANI 2

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Hizmet 1

İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaanın bildirilmesi.

Hizmet 2

Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verilmesi.

Hizmet 3

İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanması.

FAALİYET ALANI 3

SEKRETERYA HİZMETİ

Hizmet 1

Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi

FAALİYET ALANI 4

DİĞER HİZMETLER

Hizmet 1

Üniversitenin bütününü ilgilendiren konularda oluşturulan kurul ve komisyonlarda Rektörlük Makamınca görevlendirilme durumunda katılım sağlanması.

Hizmet 2

Talep olması durumunda hizmet içi eğitimlerde eğitimci olarak katılım sağlanması.

İLGİLİ MEVZUAT

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır.

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

 GÖREV TANIMLARI

 Hukuk Birim Amiri: Hukuk Müşaviri; 

 1.Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

 2.Üniversite hizmetleriyle ilgili hukuki konularda Rektöre danışmanlık yapmak,

 3.Üniversite birimlerinden intikal ettirilen hukuki mütalaa verilmesini gerektirir konularda hukuki   mütalaa vermek, hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,

 4.Müşavirlik personelinin, memur ve avukatların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin   tam ve zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemek,

 5.Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili   çalışmalara katılmak,

 6.Rektörlükçe bildirilen Üniversite mevzuatının kamu mevzuat sisteminden yayımlanmasını   sağlamak,

 7.Hukuk Müşavirliği harcama yetkilisi görevini yürütmek,

 8.Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve   yaptırmaktan Rektöre karşı sorumludur.

 Avukatlar; 

 1. Hukuk Müşavirinin havale ettiği işleri tam ve zamanında yapmak,

 2. Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve   harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,

 3. Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek   veya ilgili birimlerce düzenlenenler hakkında istendiğinde hukuki görüş hazırlamak,

 4. Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere   cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,

 5. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

 6. Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak,

 7. Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına   katılmak ve hukuki görüş bildirmek,

 8. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek,

 9. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendisinee verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle   diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşavirine   teslim etmek,

 10. Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk   Müşavirine  karşı sorumludur.

 

Yazı İşleri ve Dava-İcra Takip Bürosu; 

 1.Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 2.Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,

 3.Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin   yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,

 4.Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 5.İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,

 6.Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin bilgisayara, dava ve icra takip sistemine   işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, dava ve icra takip sisteminin düzgün ve günü güne tutulmasını   temin etmek,

 7.Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

 8.Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit   ederek Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,

 9.Giden evrakın kaydını yapmak, gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

 10.Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu   Avukata bildirmek,

 11.Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak,   gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,

 12.Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek,

 13.Yazıları ilgili mevzuat dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere   dağılımını sağlamak,

 14.Yazı İşleri Bürosu çalışanları  kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak   yapılmasından Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

Disiplin ve Ceza İşler Birimi Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermekte olup, Hukuk Müşavirliği ile bağlantısı bulunmamaktadır.

 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI  

Hukuki Mütalaa İş Akış Şeması

Dava Takibi İş Akış Şeması

Arabulucuk Süreci İş Akış Şeması

İlama Dayalı Ödemeler İş Akış Şeması

Mahkeme Masrafları İş Akış Şeması 

 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL YAPISI

Hukuk Müşaviri

Av. Dr. Murat Fehmi PINAR

 Öz geçmiş

1975 yılında Paris’te doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde tamamladı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1997 yılında Avukatlık stajını bitirerek avukatlık ruhsatını aldı.

1998-1999 yıllarında Tirebolu Askerlik Şubesi Başkanı olarak askerlik görevini ifa etti.

2000 yılında merkezi sınavda başarılı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine Avukat olarak atandı.

2006 yılından 2009 yılına kadar Hukuk Müşaviri Vekili olarak görev yaptı.

2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

2009 yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı olarak Hukuk Müşavirliğine atandı.

2010 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi'nin (TODAİE) akademik temele dayanan kamu yöneticisi yetiştirme programı olan Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programından, Türk Hukukunda İşyerinde Psikolojik Taciz(Mobbing)konulu projesiyle, birincilikle mezun oldu.

2013 yılında Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

2019 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri konulu doktora teziyle birincilikle mezun oldu.

Halen Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümüne devam etmektedir.

YDS D, Yökdil C seviye İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir.  

2005 yılından beri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Çevre Hukuku, Sağlık Hukuku dersleri vermiştir.

Nehir İlke ve Rüzgar Onur isminde iki çocuğu vardır.

Avukat

Av. Tarık ŞAHİN

 Öz geçmiş

1974 yılında Şiran İlçesi’nde doğdu.

İlköğrenimini Devrek İstiklal İlkokulu’nda, orta öğrenimini ise Devrek Lisesi’nde tamamladı.

1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. Bir dönem ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce hazırlık eğitimi gördükten sonra tekrar üniversite sınavlarına girerek, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünü kazandı ve 1999 yılında bu fakülteden mezun oldu.

2000 yılında Zonguldak Barosunda stajını yaparak, avukatlık ruhsatını aldı.

2001 yılında kısa dönem olarak İzmir İnciraltı Sancaktepe Kışlası’nda askerlik görevini tamamladı.

ÖSYM tarafından 2002 yılında düzenlenen İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavını kazanarak kur’a ile 2003 yılında Balıkesir İli Ayvalık İlçesi’ne İcra Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2006 - 2008 yıllarında Sinop İli Gerze İlçesi’nde; 2009 - 2012 yıllarında ise Bolu İli Mudurnu İlçesi’nde İcra Müdürü olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Dava İşleri Şube Müdürlüğünde geçici görevli olarak çalıştı.

2013 yılı Nisan ayında kurumlar arası geçiş yoluyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’ne avukat olarak naklen atandı. Halen bu görevi ifa etmektedir.

2016 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

2013 yılından beri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ve  Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku ve Ticaret Hukuku dersleri vermiştir.

Evli olup, Elif Beril ve Yusuf Eymen adında iki çocuk sahibidir.

 
 

Avukat

Av. Muhsin Candan

Öz geçmiş bilgisinin yayımlanmamasını tercih etmektedir.

Tekniker

Cevahir GÜNEŞ 

 
 

Öz geçmiş

1976 yılında Kocaeli’nin Gebze İlçesinde doğdu.  

İlköğrenimini Bursa Balabanbey İlkokulu’nda, orta öğrenim ve liseyi Hürriyet Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.  

2006 yılında Düzce Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme bölümünden mezun oldu.  

2019 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 

Halen Anadolu Üniversitesi Adalet Önlisans Programında öğrenimine devam etmektedir. 

1997 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, 2019 yılından itibaren Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır.  

Sözleşmeli Büro Personeli

Şevval Rana TÜFEKÇİ

Öz geçmiş

2001 yılında Ankara’nın Sincan İlçesinde doğdu.  

İlk ve orta öğrenimini 100. Yıl İlkokulunda, liseyi Şehit Karapilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladı.  

2021 yılında  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.  

2023 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, aynı tarihten itibaren Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır.   

İLETİŞİM*

Telefon: (Doğrudan Bağlantı) 0 374 253 46 52- (İç Hattan Ulaşım) 0374 254 10 00/1212

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Kamu hizmetiyle ilişkisiz kişisel hukuki ve idari sorunlar için hukuki danışmanlık hizmeti verilmemektedir. 


   

 

 

 

 

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 46 52 Fax: +90 374 253 49 63
  • E-Posta:hmibu.edu.tr
Top