GÖREVİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYMA CEZASI

Av. Murat Fehmi PINAR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşaviri

Ekim 2007 

 

Özet: Görevi kesintisiz 10 gün terk eden personelin çekilme (istifa) talebinde bulunduğu kabul edilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca çekilmiş sayılma işlemi tesis edilebileceği gibi Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin amiri tarafından soruşturma açılması da mümkündür.

İzinsiz, mazeretsiz ve  kesintisiz 10 gün süren devamsızlığın istifa iradesi olduğu kabul edilmesi zorunlu olup, bu durumda terkin 10. gününden sonraki devamsızlık kamu görevinden çıkarma cezası tatbikine dayanak teşkil etmeyecektir.


 

İdari uygulamada üniversite personelinin  görevine gelmediğinin öğrenilmesinden sonra açılan disiplin soruşturmalarında, soruşturma sürecinde personelin görevi terkinin kesintisiz 20 günden fazla olduğu gerekçesiyle çıkarma cezası önerildiği durumlar söz konusu olmaktadır. Aşağıda bu yaklaşımın var olan mevzuat bağlamında değerlendirmesi yapılmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinin (c) bendi uyarınca, ‘izinsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terk etmek, kısmi statüde bulunanlar için ise kesintisiz 40 saat veya daha fazla göreve devamsızlık göstermek’, “görevinden çekilmiş sayma” cezasını gerektirir.

Yönetmeliğin 11. maddesinin b-3 no’lu bendinde düzenlenen ve kamu görevinden çıkarma cezasına bağlanan eylem ise ‘izinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek’ şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 4.maddesinin (g) bendinde, ‘kamu görevinden çıkarma’ cezası; “genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıkları gibi kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak bir daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Özlük hakları” başlıklı 62. maddesi uyarınca,  üniversite öğretim elemanlarının özlük hakları için Yükseköğretim Kanunu’nun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu’nun, Üniversite Personel Kanunu’nda bulunmayan hususlar için ise genel hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 20. maddesinde ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı yazılıdır.

Bu itibarla, koşulların varlığı durumunda, üniversite öğretim elemanları hakkında 657 sayılı Yasanın 94 üncü maddesinin uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı açıktır. Danıştay 8. Daire Başkanlığının 10.12.2001 tarihli ve E:2000/894, K:2001/5695 sayılı kararıyla[1] süresinde görevine dönmediği anlaşılan üniversite personeli hakkında, 657 sayılı Yasa uyarınca işlem oluşturulabileceğinden, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem oluşturulmamasının idari işlemi sakatlayacak nitelik taşımadığı kabul edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çekilme” başlıklı 94. maddesinin birinci fıkrasının değişik ikinci cümlesi; “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmünü içermektedir.

Bu itibarla 10 gün devam eden kesintisiz terk durumu çekilme (istifa) talebi olarak değerlendirilmelidir. Bu noktada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca çekilmiş sayılma işlemi tesis edilebileceği gibi Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin amiri tarafından soruşturma açılması da mümkündür. İkinci durumda eylem disiplin cezası ile karşılanacaktır.

Konuyla ilgili hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, izinsiz, mazeretsiz ve  kesintisiz 10 gün süren devamsızlığın istifa iradesi olduğu kabul edilmesinin zorunlu olduğu, bu durumda terkin 10. gününden sonraki devamsızlığın kamu görevinden çıkarma cezası tatbikine dayanak teşkil etmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Başka bir deyişle görevi kesintisiz 10 gün terk eden personele verilecek ceza görevden çekilmiş sayılma cezası olup, çıkarma cezası ancak yıl içindeki toplam devamsızlığın 20 güne ulaşması durumunda gündeme gelecektir. Açık veya 657 sayılı Yasanın 94. maddesi bağlamında zımni istifa iradesi ortaya konulduktan sonraki devamsızlık, ağır sonuçları olan çıkarma cezası yaptırımı bağlanacak nitelikte değildir.

 

 

Av. Murat Fehmi PINAR

Hukuk Müşaviri


 

[1] Aynı yönde: Danıştay 8. Daire Başkanlığının 04.02.2003 tarihli ve E:2002/2365, K:2003/541 sayılı kararı, Danıştay 8. Daire Başkanlığının 18.09.2001 tarihli, E: 2001/1178, K:2001/3867 sayılı kararı, : Danıştay 12. Daire Başkanlığının 31.12.2000 tarihli, E:1999/6054, K:2000/2875 sayılı kararı.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016