RAPORLU, İZİNLİ, GÖREVLİ İKEN YAPILAN YER DEĞİŞTİRME VEYAHUT GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMADA İŞE BAŞLAMA VE MAAŞ ÖDEMESİ MESELESİ

Av. Murat Fehmi PINAR

A.İ.B.Ü. Hukuk Müşaviri V.

25 Haziran 2009

Özet:  Memurların kanuni izinlerini kullanırken, raporlu iken veya geçici bir görev yaparken başka bir göreve atanmaları mümkündür. İzinli veya raporlu iken de atama emirleri tebligatı yapılabilir/yapılmalıdır.  Bu durumda yeni bir göreve atanan memurun göreve başlamakla yükümlü olduğu süreler, iznin, geçici görevin, raporun bitiminden itibaren başlar.

 

Atama emrini tebellüğ edilmesiyle birlikte memur yeni bir hukuki statüye girer, eski kadro göreviyle hukuki bağı kesilir ve dolayısıyla yeni kadronun aylık dâhil -kanunla fiilen başlama koşulu getirilenler müstesna olmak üzere- tüm haklarını kazanır.

 

657 sayılı Kanun’un 169 ve 170. maddeleri uyarınca görev yeri değişen memura yeni görev yerinde ödeme yapılabilmesi için burada işe başlaması gerekir. İzinli, raporlu, görevli iken görev yeri değişen memura aylığı eski görev yerlerindeki kadro tasarrufundan ödenir. Bu durumda ödenecek aylık eski kadro unvanı için öngörülen aylık değil hukuken kazanılan yeni kadro unvanı için öngörülen aylık olması gerekir.

 

 § 1. MEVZUAT DAYANAKLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

         

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

             Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

             İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

             a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

             b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

             İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

             Yukarıdaki süreler;

             1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

             2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

             3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

             tarihinde başlar.

            (Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

             Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

         

Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

             Madde 169 – (Değişik - 28/3/1988 - KHK. 318/3 md.)

             Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

          

İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları:

             Madde 170 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

             Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

 

§ 2. İÇTİHAT DAYANAKLARI

DANIŞTAY KARARLARI

 

Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

Esas No

Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE

2003

1330

2000

9268

18/03/2003

KARAR METNİ

BAŞKA BİR GÖREVE NAKLEN ATANAN VE ATAMA EMRİNİ YILLIK İZNİ SIRASINDA TEBELLÜĞ EDEREK ALDIĞI RAPOR SONRASINDA ATANDIĞI GÖREVE BAŞLAYAN DAVACININ ATAMA EMRİNİ TEBELLÜĞ ETMEKLE BİRLİKTE YENİ KADRO GÖREVİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AYLIĞA HAK KAZANACAĞI HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Karşı Taraf (Davacı) : ?
İsteğin Özeti : Genel Müdürlük görevinden alınarak baş iş müfettişliğine atanan ve atama emrini yıllık izni sırasında tebellüğ ederek 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başlayan davacı tarafından, Kasım ayı maaşının yeni kadro ünvanına göre ödenmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi 26.6.1998 günlü ve E:1998/20, K:1998/691 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 170. maddesi ile 62. maddesi uyarınca, kanuni izinlerini kullanmakta iken görev yeri değişenlerin aylıklarının izin bitimine kadar eski görev yerleri kadro tasarrufundan ödeneceği, bu nedenle, yıllık izni sırasında atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ eden ve 40 günlük sağlık izni kullandıktan sonra 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başlayan davacının bu tarihten önce tahakkuk eden 1997 Kasım ayı maaşının eski görevinin kadro tasarrufundan ödenmesi gerekeceğinden aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük hakların davanın açıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir. Davalı idarece, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya Saçmalı
Düşüncesi : 657 sayılı Yasanın 62 ve 170. maddeleri uyarınca memurun izinli olması nakil işleminin tebliğine engel bulunmamaktadır. Bu nedenle atama işlemini tebellüğ eden davacı, bu andan itibaren eski kadro göreviyle hukuki irtibatı kesilerek yeni kadro görevi için öngörülen aylığa hak kazanmaktadır.
Bu durumda, atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ eden davacının Kasım ayı maaşının yeni kadro ünvanına göre ödenmesi gerekeceğinden davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, dava konusu işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Sevim Göle
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, Genel Müdürlük görevinden alınarak baş iş müfettişliğine atanan ve atama emrini yıllık izni sırasında tebellüğ ederek 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başlayan davacı tarafından, Kasım ayı maaşının yeni kadro ünvanına göre ödenmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, memurun izinli ve raporlu olmalarının tebligata engel olmamakla beraber bu sürelerin izin ve rapor müddetinin bitiminden başlayacağı belirtilmiş, "izin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları" başlıklı 170. maddesinde ise kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir, hükmüne yer verilmiştir.
Mevzuatımızda izinli bulunulan süre içinde nakil işleminin tebliğ edilemeyeceğine dair engelleyici bir hüküm yer almadığından memurun atama emrini tebellüğ etmesi ile birlikte yeni bir hukuki statüye girdiği açık olup eski kadro göreviyle hukuki alaka ve irtibatı kesilmektedir. Bu nedenle memur, atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa da hak kazanmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü olan davacının yıllık iznini kullandığı sırada anılan görevden alınarak baş iş müfettişliğine atandığı ve atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ ederek kırk günlük sağlık izni kullandıktan sonra 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başladığı, 17.11.1997 tarihinde ödenen Kasım ayı maaşının yeni kadro ünvanı üzerinden ödenmesi üzerine davacı tarafından Kasım ayı maaşının eski kadro ünvanından ödenmesi gerektiği ileri sürülerek bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Olayda, her ne kadar idare mahkemesince, 657 sayılı Yasanın 170. maddesi uyarınca kanuni izinlerini kullanmakta iken görev yeri değişenlerin aylıklarının izin bitimine kadar eski kadro görevinden ödeneceği, bu nedenle 18.11.1997 tarihinde yeni görevine başlayan davacının 1997 yılı Kasım ayı maaşının eski kadro görevinden ödenmesi gerektiği gerekçesiyle hüküm kurulmuş ise de, söz konusu maddede kanuni izin süresi içinde naklen atanan memurların maaşlarının hangi görev yerinden ödeneceği açıklanmış olup evvelki görev kadrosu üzerinden ödeneceğine dair bir açıklık getirilmemiştir.
Bu durumda, atama işlemini 13.8.1997 tarihinde tebellüğ eden davacı bu tarihten itibaren yeni kadro ünvanı için öngörülen aylığa hak kazandığından kendisine atandığı kadro ünvanı aylığının ödenmesinde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idare temyiz isteminin kabulüyle Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.6.1998 günlü ve E:1998/20, K:1998/691 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin bozma üzerine verilecek kararda gözönünde bulundurulmasına 18.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DAN-KAR-DER ; SAYI:2
YÖ/ÖEK

 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=22854 

 

 

Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

Esas No

Karar Tarihi

ONBİRİNCİ DAİRE

2006

6415

2004

5151

26/12/2006

KARAR METNİ

DAİRE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN, MÜŞAVİR OLARAK ATANAN VE ATAMA EMRİ KENDİSİNE YILLIK VE SIHHİ İZİN KULLANDIĞI SIRADA TEBLİĞ EDİLEN DAVACININ, ATAMA İŞLEMİNİ TEBELLÜĞ ETMESİYLE BİRLİKTE BU TARİHTEN İTİBAREN ESKİ KADROSUYLA İLİŞİĞİ KESİLİP YENİ HUKUKİ STATÜYE GİRDİĞİ AÇIK OLDUĞUNDAN, DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVİ NEDENİYLE, MAKAM TAZMİNATINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ALTI AYLIK SÜRENİN HESABINDA, YENİ GÖREVE ATAMA EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHE KADAR OLAN SÜRENİN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : PTT Genel Müdürlüğü
Vekilleri :Av. ?, Av. ?
Karşı Taraf (Davacı) : ?
İsteğin Özeti : PTT Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken Genel Müdürlük Müşaviri olarak atanan davacının görev ve makam tazminatının kesilmesine ilişkin işlemin, altı aydan fazla süreyle Daire Başkanı olarak görev yaptığından bahisle söz konusu tazminatların ödenmesi gerektiği iddiasıyla iptali istemiyle açılan davada; 22.7.2002 tarihinde Daire Başkanlığına, 17.12.2002 tarihinde de Genel Müdürlük Müşavirliğine atanan davacıya bu kararın 17.12.2002 tarihinde APS ile gönderilmesine karşın yıllık izin ve sıhhi izin sonrasında yeni görevine 11.3.2003 tarihinde başladığı, bu durumda Daire Başkanlığı görevine başladığı 22.7.2002 tarihi ile bu görevden ayrılarak müşavirlik görevine başladığı 11.3.2003 tarihleri arasında 6 aydan fazla süreyle daire başkanı olarak görev yapan davacıya makam ve görev tazminatının ödenmesine devam edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar veren Ankara 8. İdare Mahkemesinin 31.5.2004 günlü ve E:2003/741, K:2004/890 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya Saçmalı
Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Handan Yağuş
Düşüncesi : PTT Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapmakta iken Genel Müdürlük müşaviri olarak atanan davacının görev ve makam tazminatının, kesilmesine ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararının davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
657 sayılı kanuna ekli 570 sayılı KHK nun 10. maddesiyle değişik IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 10/a sırasına göre makam tazminatı ödenebilmesi için, anılan cetvelin 5.6.7 ve 8 sıralarında yazılı kadro ve görevlerde fiilen 6 ay çalıştıktan sonra 657 sayılı yasanın 43. maddesinin (B) bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atanmak gerekmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının PTT Genel Müdürlüğünde daire başkan yardımcısı olarak çalışmakta iken 22.7.2002 tarihinde Daire Başkanlığı kadrosuna atandığı ancak ? tarafından Personel Daire Başkanlığı ile Eğitim Daire Başkanlığının tek daire haline getirilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığı davada Ankara 11.İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine davacının 17.12.2002 tarihinde Genel Müdürlük Müşavirliğine atandığı ve bu tarihte izinli olduğundan görev değişikliği 17.12.2002 tarihinde APS ile tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
657 sayılı yasada izinli bulunulan süre içinde nakil işleminin tebliğ edilemeyeceğine dair engelleyici bir hüküm yer almamakta olup, memurun atama emrini tebellüğ etmesi ile birlikte yeni bir hukuki statüye girmesi ile eski kadro göreviyle hukuki alaka ve irtibatıda kesilmektedir.
Bu durumda davacının 6 ay süreyle daire başkanlığı görevini yapmaması nedeniyle IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 10/a sırası uyarınca makam tazminatı ve görev tazminatından yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline yönelik olarak verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26. maddesinin (a) bendinde, bu kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödeneceği hükme bağlanmış, anılan (IV) sayılı Cetvelin 7. sırasında, birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç),......,(10/a) sırasında, 5,6,7 ve 8'inci sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu kanunun 43. maddesinin (B) bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar için makam tazminatı gösterge rakamı tespit edilmiş, anılan 43. maddenin (B) bendinin üçüncü paragrafında ise "müşavir" unvanına yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen yasal düzenleme uyarınca (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (10/a) sırasına göre makam tazminatı ödenebilmesi için, anılan cetvelin 5,6,7 ve 8. sıralarında yazılı kadro ve görevlerde fiilen 6 ay çalıştıktan sonra 657 sayılı Yasanın 43. maddesinin (B) bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atanmak gerekmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber bu sürelerin izin ve rapor müddetinin bitiminden başlayacağı belirtilmiş, "İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları" başlıklı 170. maddesinde ise, kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıklarının, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Mevzuatımızda memura izinli bulunduğu süre içinde nakil işleminin tebliğ edilemeyeceğine dair engelleyici bir hüküm yer almamakta olup bu anlamda memur atama emrini tebellüğ etmesi ile birlikte yeni bir hukuki statüye girmekte, eski kadro göreviyle hukuki alaka ve irtibatı kesilmektedir. Bu nedenle memur, atama emrini tebellüğ etmekle birlikte yeni kadro görevi için öngörülen aylığa da hak kazanmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, PTT Genel Müdürlüğünde Daire Başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken 18.7.2002 günlü Yönetim Kurulu Kararı ile Daire Başkanlığına atanan ve bu görevine 22.7.2002 tarihinde başlayan, yıllık ve sıhhi iznini kullandığı 17.12.2002 tarihinde de müşavir olarak ataması yapılan davacının "APS" yoluyla tebliğ edilen atama işlemini 18.12.2002 tarihinde tebellüğ ederek 11.3.2003 tarihinde yeni görevine başladığı, davalı idarece davacının fiilen altı ay makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevde bulunmadığından bahisle makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen görev tazminatının kesilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, 18.7.2002 tarihinde Daire Başkanı olarak atanan davacının, 18.12.2002 tarihinde müşavirliğe atanmasına ilişkin işlemi tebellüğ etmesiyle birlikte bu tarihten itibaren eski kadrosuyla ilişiği kesilmiş olup yeni bir hukuki statüye girdiği açıktır.
Bu durumda, 18.7.2002 tarihinde atandığı Daire Başkanlığı görevini 18.12.2002 tarihine kadar yürüten davacının 6 ay süreyle Daire Başkanlığı yapmaması nedeniyle (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (10/a) sırası uyarınca makam tazminatından ve buna bağlı olarak görev tazminatından yararlanmasına imkan bulunmadığından, davacının makam ve görev tazminatının kesilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, bu işleme karşı açılan davada dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 31.5.2004 günlü ve E:2003/741, K:2004/890 sayılı kararının bozulmasına, fazla alınan 15.30 YTL harcın istemi halinde davalı idareye iadesine, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.12.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:115)
BŞ/Aİ

 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=30089

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016