Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Üzerine İnceleme

Hazırlayan : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hazırlama Trh.  : 1 Mayıs 2002

Son güncelleme Trh. 7 Aralık 2006


GİRİŞ

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kamu Görevlileri.

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olamayacak Kamu Görevlileri.

Sendikaların Kuruluş Esasları ve Organları.

Genel Kurul.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları.

Sendika Üyeliği.

Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi

Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi.

Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri.

Yasaklar

Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi

Kapatma

İDARİ KURULLAR

Yüksek İdarî Kurul

Kurum idarî kurulları

Kamu İşveren Kurulu.

Uzlaştırma Kurulu

İşyeri sendika temsilcileri

Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi

Gelirler

Üyelik Ödentileri

Bağış ve Yardımlar

Malvarlığı Gelirleri

Kanuna Uygun Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler

Giderler

İdarî ve malî denetim

Toplu Görüşme

Yetkili sendika ve Konfederasyonun Tespiti

Uyuşmazlık

SONUÇ

EKLER

Hizmet Kollarını Gösteren Liste

2821 sayılı Sendikalar Kanununun İlgili Maddeleri

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu

Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi

Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Bildirim Formu

GİRİŞ

1982 Anayasasının 3/10/2001 günlü ve 4709 sayılı yasanın 20. maddesiyle değişik 51. maddesinde “Sendika kurma hakkı” düzenlenmiştir. 51. maddenin 5. fıkrasında;

“İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.”

hükmü getirilmiştir.

Buna uygun olarak 12.07.2001 tarihli 24446 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4688 sayılı  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin kuracakları sendikaların hukuki alt yapısı düzenlenmiştir. Bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ise 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Bu Kanunun adı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” iken, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

4688 sayılı Kanun ile kamu görevlilerinin sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlenmiş ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kamu Görevlileri.

Bu kanun işçi statüsü dışında kalan, daimî suretle çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini kapsamına almakla birlikte, tüm kamu görevlileri kapsam içinde değildir. Kamu görevlileri ibaresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar dışında başlıca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında değişik unvanlarla çalışan tüm personeli ifade ettiği söylenebilir.

 1. maddede kapsam içindeki kamu kurumları sayılmıştır.
 1. 1.      Genel Bütçeye Dahil İdareler,
 2. 2.      Katma Bütçeye Dahil İdareler,
 3. 3.      Özel Bütçeli İdareler,
 4. 4.      İl Özel İdareleri,
 5. 5.      Belediyeler,
 6. 6.      Bunlara bağlı kuruluşlarda,
 7. 7.      Kamu iktisadî teşebbüslerinde,
 8. 8.      Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda

Son olarak da diğer kamu kurum veya kuruluşları denilerek kapsam bu sayılanların dışında da kamu kurum, kuruluşlarına da teşmil edilmiştir.

Kanunun 14. maddesinde Sendikalara üye olmanın serbest olduğu belirtilerek yukarda sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm kamu görevlilerinin sendikalara izne bağlı olmaksızın üye olabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte 15. maddede sendikalara üye olamayacaklar sayılmıştır. Buna göre;

 

Başa Dön

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olamayacak Kamu Görevlileri.

 1. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
 2. b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
 3. c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları,
 4. d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
 5. e) Mülkî idare amirleri,
 6. f) Silahlı Kuvvetler mensupları,
 7. g) Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri,
 8. h) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,

ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları, (Kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, İçişleri Bakanlığı mahalli idareler kontrolörleri, Ulaştırma Bakanlığı müfettişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettiş ve kontrolörleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü müfettişleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğü müfettişleri ve belediye müfettişlerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları, merkezi denetim elemanı olmayan belediye iktisat müfettişlerinin ise kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerdir.)

( DPB;31.1.2002/32940)

 1. j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli ( Koruma ve Güvenlik Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarını işgal eden kamu görevlileri),
 2. k) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,

sendikalara üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

Basın yayın ve halkla ilişkiler müşaviri, müşavir unvanlı personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceklerdir. Bununla birlikte; Müdür ve şube müdürü ile varsa bunların yardımcılarının çalıştıkları işyerinde 100 ve daha fazla kamu görevlisinin en üst amiri olmaları halinde sendika üyesi olamayacaklar aksi takdirde sendika üyesi olabileceklerdir. ( DPB;3.1.2002-30133)

Hastanenin en üst amiri olan hastane baştabibine bağlı olarak görev yapan hastane müdürü ve müdür yardımcılarının sendika üyesi olabilecekleri hastane baştabibi ile baştabip yardımcılarının da ancak görev yaptıkları hastanelerde 100 veya daha fazla kamu görevlisi çalışması halinde sendika üyesi olamayacakları aksi halde sendika üyesi olabileceklerdir.( DPB;13.12.2001-30134)

Adaylık ve deneme süresi olmayan ve daimi surette çalışma öngörülmeyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde ve 4/C maddesine göre geçici personel statüsünde istihdam edilenler; istisna akdiyle çalışanlar ile Teşkilat Kanunları uyarınca sözleşmeli statüde görev yapanların 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun kapsamında değerlendirilemeyecektir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ise mezkur Kanunun kapsamında yer alması gerektiği Devlet personel Başkanlığı tarafından mütalaa edilmektedir. ( DPB; 9.10.2001-27261)

Başa Dön

Sendikaların Kuruluş Esasları ve Organları.

Sendika kurabilmek için, 14. madde hükmüyle sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları belirtilmemiş, kamu kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlisi olmak gereklidir. Sendikalar ancak hizmet kolu esasına göre ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla kurulabilir.Bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurulabilmesi mümkündür. Fakat meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz.

Kanunun 5. maddesinde 11 adet hizmet kolu sayılmış olup, bu hizmet kollarında sendika kurulabilir.Bu kollar şunlardır :

 1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri.
 2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri.
 3. Sağlık ve sosyal hizmetler.
 4. Yerel yönetim hizmetleri.
 5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri.
 6. Kültür ve sanat hizmetleri.
 7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri.
 8. Ulaştırma hizmetleri.
 9. Tarım ve ormancılık hizmetleri.
 10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri.
 11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.

Kurumların girdikleri hizmet kolları Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırladıkları ve 7 Eylül 2001 günlü 24516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ”Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belirlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları yönetmeliğin ekinde yer alan listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar.

Sendika kurucusu olabilmenin biri olumlu diğeri olumsuz iki şartı vardır:

İki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak ve 14. maddede sayılan kamu görevlilerinden olmamak.

Adaylıkta geçen süreler iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Sendikalar ancak il merkezlerinde kurulabilir, sendika kurulurken ilk başvuru bir kuruluş dilekçesiyle merkezin bulunduğu ilin Valiliğine yapılır. Kuruluş dilekçesine;

 1. a)      Sendika tüzüğü,
 2. b)     Kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri,
 3. c)      İkametgâh belgeleri,
 4. d)     Kurucuların kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler,
 5. e)      Sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri,

eklenmelidir.

Değişik hizmet kollarında 4688 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluş mahiyetindeki Konfederasyonlar da İl merkezlerinde kurulabilir. Başvuru Konfederasyonun kurulacağı merkezin bulunduğu ilin Valiliğine kurucuların tarafından yapılır. Başvuru ile

 1. a)      Konfederasyon tüzüğü,
 2. b)     Sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararı,
 3. c)      İlk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri,
 4. d)     Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, sendika kurucuları için istenilen diğer belgeler,

eklenmelidir. Bu belgeler Konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine alındı belgesi karşılığında verilir.Belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır. Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, beş çalışma günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderir.

Tüzüğün veya bu maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için iş mahkemesine başvurur.Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.

Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilmesi zorunlu hususlar kanunun 7. maddesinde sayılmıştır :

 1. a) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi.
 2. b) Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma konuları ile çalışma usulleri.
 3. c) Sendikanın faaliyet göstereceği hizmet kolu.
 4. d) Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek veya görevleri ve adresleri; konfederasyonu kuran sendikaların hizmet kolları ile ad ve adresleri.
 5. e) Sendika veya konfederasyona üyelik koşulları, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın usul ve esasları.
 6. f) Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi genel kurul delegelerinin belirlenmesi usulü.
 7. g) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları.
 8. h) Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri.

ı) Sendika veya konfederasyonların yöneticilerinde aranılacak şartlar.

 1. j) Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin temsil şekli.
 2. k) Üyelik ödentisinin belirlenmesi usulü.
 3. l) Sendika veya konfederasyonun iç denetim usulü.
 4. m) Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin nasıl verileceği ve yetki sınırları.
 5. n) Tüzüğün değiştirilmesi usulü.
 6. o) Sendika veya konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması, başka bir sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya mahkeme kararıyla kapatılması hallerinde mal varlığının tasfiye usulü.
 7. p) Sendika veya konfederasyonun zorunlu organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri.
 8. r) Sendika ve konfederasyon temsilcilerinin seçiminde yetkili kurulun belirlenmesi, temsilcilerin nitelikleri ve görevden alınma usulü.
 9. s) Gelirlerini ne şekilde muhafaza edecekleri ve zorunlu giderleri için kasalarında tutacakları azamî nakit mevcudu.
 10. t) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar.

Sendika şubesi, Sendika ve Konfederasyonların zorunlu organları.

 1. a)      Genel kurul,
 2. b)     Yönetim kurulu,
 3. c)      Denetleme kurulu
 4. d)     Disiplin kuruludur.

Bu sayılan organlar dışında sendika veya konfederasyonlar başkaca organlar kurabilmeleri mümkündür. Fakat zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine, Devlet Personel Başkanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otuz gün içinde bildirilir. Bu hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiyüzmilyon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.

Başa Dön

Genel Kurul.

Oluşumu.

Sendika üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beşyüzü aştığı takdirde genel kurullar delegelerle yapılabilir. Bu sayı aşılmadıkça sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyelerin tümünün katılımıyla oluşur.

Delegelerin seçimi esasları tüzükte belirlenir. Tüzüklere delege seçilmeyi engelleyici hükümler konulamaz. Seçime katılabilmek için üye olmak şarttır. Seçim gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılmalıdır.

Konfederasyon genel kurulları beşyüz delegeden oluşur. Delegeler üye sendikalarca seçilir.. Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirtilir.

Sendika şubeleri ile sendika ve konfederasyonların yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar. Delegelik, takip eden olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Toplantı zamanı ve Karar yeter sayısı

İlk Genel Kurul.

Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.

Olağan Genel Kurul.

Olağan genel kurul üç yılda bir toplanır. Tüzüklerinde belirtilmek koşulu ile daha kısa sürede de toplanabilir.İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderilmesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul.

İki durumda olağanüstü genel kurul toplanabilir. Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine. Bu durumlarda en geç altmış gün içinde genel kurul toplanır.

Her durumda Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı.

Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Karar Yeter Sayısı.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Kurulun toplanmasıyla ilgili olarak kanuna aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyon yönetim kuruluna; üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde görevli mahkeme, genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.

Seçim.

Seçimlere ilişkin usul ve esaslar, sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilir. Genel kurullarda seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılacak itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi ile 52 nci maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.

Genel Kurulların Görev ve Yetkileri.

 1. a) Organların seçimi.
 2. b) Tüzük değişikliği.
 3. c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması.
 4. d) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması.
 5. e) Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. f) Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 7. g) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.
 8. h) Sendika şubesi açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma.
 9. i) Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşme ve katılma.
 10. j) Başka bir konfederasyonla birleşme ve katılma.
 11. k) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme.
 12. l) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olma veya çekilme.
 13. m) Fesih kararı verme.
 14. n) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (n) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler

Başa Dön

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Oluşması, Görevleri ve Toplantıları.

Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az üç, en çok yedi üyeden; konfederasyon yönetim kurulları ise en az beş, en çok on üyeden oluşur.

Disiplin kurulu en az üç, en çok beş üyeden, denetleme kurulu en az üç denetçiden oluşur. Şubelerde bir denetçi ile yetinilebilir.

Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile kurulması uygun görülen diğer organların oluşumu, görev ve yetkileri ile toplanma ve karar alma usulleri Sendikalar Kanununun 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak sendika veya konfederasyonların tüzüklerinde düzenlenir.

Başa Dön

Sendika Üyeliği.

Sendikalara üye olmak 15. maddede sayılan kamu görevlileri dışında kalan kamu görevlileri için serbesttir. Aday memurlar sendikalara üye olamaz. Kamu görevlileri ancak çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Sendikaya üyelik için kamu görevlisinin sendikaya üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması  gerekir. Başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile üyelik kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir. Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.

 

Üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin üyelik belgesinin sendikaca 15 gün içinde kamu görevlisinin çalıştığı işyerine gönderilmesi zorunludur. Üyeliğe başvuru belgesinin bir nüshası sendikada kalır. Bir nüshası da kamu görevlisinin kendisine verilir. Üyelik belgesinde, kamu görevlisinin sendika üye kayıt defterindeki sıra numarasının da belirtilmesi zorunludur.

Üyelik belgesinin bir örneği de sendikaca her yılın Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bir liste ekinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilir.

Kamu işvereni, üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında herkesin görebileceği yerde ilan eder.

Üyelikler Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ilan edilir.

Bu hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiyüzmilyon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.

Başa Dön

Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi

       

Çekilme.

Sendika üyeliğinden ayrılmak serbesttir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin yazılı olarak kuruma bildirilmesi ile gerçekleşir. Yasanın ilk halinde üyelikten çekilme bildirimi doğrudan yapılmakta iken, 5198 sayılı Yasayla çekilme bildiriminin kuruma yapılması esası kabul edilmiştir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Çıkarma.

Bir sendika üyesinin çıkarılmasına merkez genel kurulunca karar alındığında çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz edilmezse çıkarma kararı kesinleşir. İtiraz üzerine görevli mahkeme iki ay içinde karar verir. Bu karar kesindir, üst bir merciye başvurulamaz. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Kamu Görevinden Ayrılma.

Çekilme, göreve son verilmesi veya benzeri nedenlerle memuriyetten ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Bu hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiyüzmilyon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.

      

Konfederasyon ve uluslararası kuruluş üyeliği.

Sendikalar, ancak bir konfederasyona üye olabilirler. Birden çok konfederasyona üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir. Sendika ve konfederasyonlar, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler.

İlgili kuruluş, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

Bu hükümlere aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika veya konfederasyonlara ikiyüzmilyon liradan az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir.

Sendikalar ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye'ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilirler.

Başa Dön

Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi.

 

Ayrımcılık Yasağı.

Kamu görevlisin çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşları kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.

 

Gerekçesiz Görevlendirme Yasağı. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Sendikal Faaliyetlere Katılma Hakkı.

Kamu görevlileri, iş saatleri dışında sendika veya konfederasyonların 4688 sayılı kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. İş saatleri içinde ise ancak çalıştığı tüzel kişiliği olan ya da olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının izni ile sendika veya konfederasyonların kanunda belirtilen faaliyetlerine katılabilirler.

İzinli sayılma.

Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.

 

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

 

Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

 

Seçimlere Katılma.

Mahallî ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.

 

Sendika Görevi.

Görevden uzaklaştırma, re’sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

 

 

 

Başa Dön

Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri.

Kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonları 4688 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir.

Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler:

 1. a) Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idarî kurullara üyeleri arasından temsilciler göndermek.
 2. b) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek.
 3. c) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçlarla ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak ve işverenlerle bu konularda ortak çalışmalar yapmak.
 4. d) Üyelerin meslekî yeterliliklerinin artırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlarda bulunmak.
 5. e) Üyelerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yapmak ve öneriler getirmek.
 6. f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.
 7. g) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetmek ile herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek.
 8. h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak.

Başa Dön

Yasaklar

1.Sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

2.Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî partilerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda bulunamazlar.

 1. Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.
 2. Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.

Bu yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Başa Dön

Sendika ve konfederasyonların katılma ve birleşmesi

Bir sendikanın başka bir sendikaya ya da bir konfederasyonun başka bir konfederasyona katılması Genel Kurul kararı ile olur. Bu durumda katılan sendika veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendika veya konfederasyona başkaca bir işleme gerek olmaksızın, kendiliğinden geçer.

Sendika ve Konfederasyonların birleşerek yeni bir tüzel kişilik meydana getirmeleri birleşecek sendikalarının Genel Kurullarının bu yönde karar vermesiyle de olur. Bu durumda birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

Katılan veya birleşen sendika ve konfederasyonların üyelerinin üyelikleri devralan veya yeni kurulan sendika veya konfederasyonda devam eder. Bu konuda yeni kurulan veya devralan sendikanın işlem yapmasına gerek olmadığı gibi onayı da aranmaz.

Birleşme ile ilgili olarak sendika veya konfederasyonların tüzüklerinde usul ve esas kanuna aykırı olmamak üzere belirlenebilir.

Başa Dön

Kapatma

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır.

Yukarıdaki fıkraya aykırı hareket eden sendika şubesi, sendika ve konfederasyonlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının idaresi, menfaatlerinin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, Medenî Kanun hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır.

Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, mal varlıkları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 46 ncı maddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye edilir.

Ancak, tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar, ilgili sendika veya konfederasyonun tüzüğünde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Hazineye devredilir.

Başa Dön

KURULLAR

Yüksek İdarî Kurul

Oluşumu.

Yüksek İdarî Kurul, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirtilen kamu işveren temsilcileri ile bünyesinde üye sayıları itibariyle en çok kamu görevlisini bulunduran konfederasyonlardan ilk üçünün üyeleri oranında seçecekleri onbeş temsilciden oluşur.

Bu Kurulda yer alacak kamu işveren temsilcileri şunlardır:

 1. a) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarının müsteşarları.
 2. b) Devlet Personel Başkanı.
 3. c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.
 4. d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü.
 5. e) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü.
 6. f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü.
 7. g) Bağımsız başkanlıkların başkanları.
 8. h) Kamu işveren sendikası.

Kurul, zorunlu durumlar dışında yılda en az bir kez toplanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonların üye sayıları, dağılımları ve bunlara ilişkin diğer bilgileri içeren raporu Kurula sunar.

Görevleri.

 1. Kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek
 2. Toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek.

Başa Dön

Kurum idarî kurulları

Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere görevlidir. Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri tarafından seçilen en az iki en çok beş kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikanın yetkili organı tarafından üyeleri arasından belirlenen aynı sayıdaki temsilcilerinden oluşur. Sendikalar asil üye sayısı kadar yedek temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek üyeler iştirak eder.

Kamu işveren vekillerinden biri en üst amir tarafından Kurul Başkanı, sendika temsilcilerinden biri ilgili sendika tarafından Kurul Başkan Vekili ve üyelerden biri de Kurulca raportör olarak görevlendirilir.

Bu kurullar yılda iki kez toplanır.

Başa Dön

Kamu İşveren Kurulu.

Başkanlığını başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının yaptığı aşağıdaki kamu görevlilerinden oluşur:

 1. a) Başbakanlık Müsteşarı.
 2. b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı.
 3. c) Hazine Müsteşarı.
 4. d) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı.
 5. e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı.
 6. f) Devlet Personel Başkanı.
 7. g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü.
 8. h) Kamu işveren sendikası.

Kamu İşveren kurulu kamu işverenleri adına toplu görüşme yapmak yetkisine sahiptir.

Başa Dön

Uzlaştırma Kurulu.

Uzlaştırma Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu Başkanının başkanlığında; Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin çalışma ekonomisi, iş hukuku, idare hukuku ve kamu maliyesi bilim dallarından iki yıl için seçilecek birer üye olmak üzere dört öğretim üyesinden oluşur. Bu üyeler, siyasî partilerin merkez karar ve yürütme kurullarında görev alamazlar. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurulun sekretarya işleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Uzlaştırma Kurulu, toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içinde bitirilememesi ve uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda, taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceler, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini dinler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Her toplantı günü için Uzlaştırma Kurulu Başkanına 1100, üyelere 1000 gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca belirlenen aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.

Başa Dön

İşyeri sendika temsilcileri

İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.

İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000'den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.

Başa Dön

Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri, Giderleri ve Denetimi

Gelirler.

Sendika ve Konfederasyonların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları gelirleri dört ayrı kaynaktan elde edebilirler. Bu kaynaklar şunlardır :

Üyelik Ödentileri.

Sendika üyeleri aidat ödemekle yükümlüdürler.  Bununla birlikte sendika, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapamaz ve tüzüğüne aidat dışı kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.

 

Aidat kesintileri üyelerin aylığından kesilir. Kesinti  başvuru formu ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince yapılır. kesilen tutarlar beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

 

Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

 

Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur.

 

Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.

 

Bağış ve Yardımlar.

Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış kabul edemezler. Kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî partilerden maddî yardım alamazlar.

Malvarlığı Gelirleri.

Sendikalar malvarlıklarına sahip olabilirler ve bu malvarlıklarından gelir elde edebilirler, fakat ticari iş yapamazlar. Bu malvarlıklarının işletilmesinden elde edilen kira ve sair gelirleri tüzükle belirlenmiş miktarın üstündeki kısımlarını bankaya yatırırlar. Ayrıca faiz geliri elde edebilirler.

Kanuna uygun Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler.

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar yukarıdaki kaynaklardan elde ettikleri nakdi gelirleri bankalarda muhafaza etmek zorunluluğu altındadırlar. Bununla birlikte zorunlu giderler için tüzükle belirlenmiş bir miktarı kaslarında tutabilirler.

Bu hükümlere aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Başa Dön

Giderler

Sendika ve konfederasyonlar gelirlerini tüzüklerinde belirtilen amaçları ve kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için giriştikleri faaliyetleri dışında kullanamazlar ve bağışlayamazlar.

4688 sayılı yasa uyarınca sendika ve konfederasyonlar, gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Sendika ve konfederasyonların tutacakları defterler, tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

Sendika şubeleri, sendika ve konfederasyonlar yardımlaşma sandıkları dışında, üyeleri, yöneticileri veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar.

Bu hükümlere aykırı hareket edenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Başa Dön

İdarî ve malî denetim

Denetim idari ve mali yönden denetim kurulları ya da denetçiler eliyle yapılır. Sendikalar ve konfederasyonların yıllık hesapları 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisi almış meslek mensupları tarafından denetlenerek, bağımsız denetim raporu hazırlanır. Bu raporlar genel kurula sunulur.

Denetim, sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri ile gelir ve giderleri ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin kanunlar ve ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı hususlarında yapılabilir. Denetimin esasları hakkında Sendikalar Kanununun 47 nci maddesine göre çıkarılan tüzük hükümleri uygulanır.

Sendika ve konfederasyonlar her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.

Başa Dön

Toplu Görüşme

Toplu görüşme; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımları kapsar.

Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi kamu görevlileri tarafının toplu görüşme heyet başkanıdır.Yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar görüşmelere Kamu İşveren Kurulu üyelerinin sayısı kadar temsilci ile katılır.

Toplu görüşme ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak üzere taraflar eşit sayıda yetkililerin katılımı ile ön çalışma grupları oluşturabilir.

Başa Dön

Yetkili Sendika ve Konfederasyonun Tespiti.

Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 1. a) Kurumlarca yapılacak tespit;

Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

 1. b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.

 

Hizmet kollarına göre belirlenen yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bağlı oldukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu, çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının onbeşinci günü, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen ve taraflara bir hafta önceden bildirilen yerde toplanırlar. Toplu görüşmenin sekretarya hizmetleri, Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür. Kamu İşveren Kurulu, Yüksek İdarî Kuruldan gelen önerileri de dikkate alarak, toplu görüşme kapsamındaki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri kurula sunar ve toplu görüşmeye başlanır. Taraflar, toplu görüşmeye esas olacak önerilerini sunarlar. Bu hazırlık çalışmaları ve öneriler dikkate alınarak Toplu görüşme gündemi oluşturulur. Görüşme esasları taraflarca belirlenir.

Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır.

Mutabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Başa Dön

Uyuşmazlık.

Toplu görüşmenin tamamlanması için öngörülen süre içinde taraflar anlaşamazlarsa, taraflardan biri üç gün içinde Uzlaştırma Kurulunu toplantıya çağırabilir.Uzlaştırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceler, gerektiğinde toplu görüşme taraflarının temsilcilerini dinler ve beş gün içinde kararını verir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Toplu görüşme çalışmaları ile Uzlaştırma Kurulu çalışmalarına katılacak olanların ağırlama, yolluk ve gündelikleri ile toplantı ücretleri Devlet Personel Başkanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.

Uzlaştırma Kurulunun kararına tarafların katılması durumunda, bu karar mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Uzlaştırma Kurulu kararına katılmaması durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca imzalanan bir tutanakla belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.

Başa Dön

SONUÇ

Kamu Görevlilerinin Sendikalaşması Tarihsel Sürecine kısaca göz attığımızda;

1909 tarihli Cumhuriyet döneminde de yürürlükte kalan Tatil-i Eşgal Kanunu kamuya yönelik hizmetleri yerine getiren personelin sendikalaşmasını yasaklamaktaydı. 1926 tarihli 788 sayılı Memurin Kanununda ise olumlu ya da olumsuz düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada ise göreli bir tolerans ortamından bahsedilebilir. Fakat, 1938 tarihli Cemiyetler Kanunu ile, memurlara ve müstahdemlere dernek kurma yasağı getirilmiştir ki bu yasak 2.7.1964 gün ve 490 sayılı Yasa ile kaldırılıncaya kadar devam etmiştir.

1961 Anayasası’nın 46. maddesi, “çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma haklarına sahiptir” düzenlemesini getirdi. 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası ile memurlara, bazı kamu görevlileri istisna edilerek de olsa, , “ortak mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini korumak, özellikle, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamak amacıyla” sendikalar kurabilme hakkı getirilmiştir.

12 Mart askeri müdahalesinin ardından yapılan 20 Eylül 1971 tarihli Anayasa değişikliklerinden birisi de sendika kurma hakkına ilişkin 46. maddede yapılmıştır. Bu maddede yer alan “çalışanlar” sözcüğü “işçiler” olarak değiştirildi. 119. Madde ise “Memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara üye olamazlar.” şeklinde yeniden düzenlendi.

1982 Anayasasında 4121 sayılı Yasa ile 23.7.1995 tarihinde yapılan değişiklikle, 53. maddeye “kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan…sendikalar ve üst kuruluşları” sözleri eklendi.

23.7.1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunla Anayasanın 53 üncü maddesinde değişiklik yapılarak işçiler dışında kalan kamu çalışanlarına örgütlenme ve toplu görüşme hakkı tanınmış ve buna ilişkin usullerin kanunla düzenlenmesi öngürülmüştür. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 22. maddesi de 12.6.1997 tarihinde “Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.”şeklinde değiştirilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 25.6.2001 tarihinde kabul edilmiş olmakla birlikte kamu çalışanlarının, Türkiye tarafından onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası haline getirilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87 sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesini ve 98 sayılı Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmeleri dayanak alınarak kurdukları sendikalar 1990’lı yıllardan itibaren faaliyet göstermektedir.

14.08.1951 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı”nın korunmasına yönelik bu sözleşmeye göre, kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı vardır. Türkiye, ILO’nun 87 sayılı Sözleşmesini de onaylamıştır. Bu Sözleşmeye göre, “temel hizmetler” olarak isimlendirilen işler ve durumlar dışında, tüm ücretli ve aylıklı çalışanların çok geniş bir grev hakkı olmalıdır. Grev hakkı, ancak barışçıl olmadığı durumlarda kısıtlanabilir ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin konuya ilişkin (ILO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış) iki kararı şöyledir:

“Grev hakkı devlet memuriyetinde (devlet memurları, kamu yetkilileri adına hareket eden kişilerdir) ve kelimenin tam anlamıyla temel hizmetlerde, yani aksaması ile nüfusun tümümün veya bir bölümünün hayatını, kişisel güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokacak hizmetlerde kısıtlanabilir ve hatta yasaklanabilir.”

“Komite, yalnızca grevin barışçıl olmaktan çıkması durumunda bu kısıtlamaların haklı kabul edilebileceği görüşündedir.”

2 milyon civarındaki kamu görevlilerinin sendikalar yoluyla örgütlenmesi sadece kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin sağlanması yönünden değil Demokrasinin gerçekleştirilebilmesi için de önemlidir. Bu bağlamda ele alındığında 4688 sayılı yasanın olumlu fakat yetersiz olduğu, fiili durumu kabul ederek bunu düzenleme gayreti ile hazırlandığı, Grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmemiş olması karşısında Kamu görevlilerin oluşturacakları sendika ve konfederasyonların idare karşısında baskı güçlerinin son derece zayıflatıldığı bu haliyle ILO sözleşmelerine uygunluğunun tartışmalı olduğu görülmektedir.

Av. Murat Fehmi PINAR

1 Mayıs 2002

Başa Dön

EKLER

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesine göre

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

 
     

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

     

01

 

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

     
 

01

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

 

02

Başbakanlık,

 

03

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

 

04

Hazine Müsteşarlığı,

 

05

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 

06

Sayıştay Başkanlığı,

 

07

Danıştay Başkanlığı,

 

08

Yargıtay Başkanlığı,

 

09

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,

 

10

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

 

11

Adalet Bakanlığı,

 

12

İçişleri Bakanlığı,

 

13

Dışişleri Bakanlığı,

 

14

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

 

15

Maliye Bakanlığı,

 

16

Çevre Bakanlığı,

 

17

Turizm Bakanlığı,

 

18

Gümrük Müsteşarlığı,

 

19

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,

 

20

Devlet Personel Başkanlığı,

 

21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 

22

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

 

23

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü hariç)

 

24

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü,

 

25

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

26

Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanlığı,

 

27

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,

 

28

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

 

29

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

30

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

31

(19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

 

32

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

 

33

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı,

 

34

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

 

35

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,

 

36

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

     
     

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

 

37

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

 

38

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

 

39

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı

 

40

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

 

41

(19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

 

42

T.C. Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü,

 

43

Türkiye Halk Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü,

 

44

Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü,

 

45

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

46

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

 

47

Şeker Kurumu Başkanlığı,

     
     

02

 

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

     
 

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

 

02

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,

 

03

(19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

 

04

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

 

05

Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,

 

06

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

 

07

Üniversiteler,

 

08

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

 

09

Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

     
     

03

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

     
 

01

Sağlık Bakanlığı,

 

02

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

 

03

Refik saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,

 

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

 

05

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

06

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

07

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,

 

08

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,

 

09

Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

 

10

Üniversite hastaneleri,

     
     

04

 

Yerel Yönetim Hizmetleri

     
 

01

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

 

02

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

 

03

Yerel yönetim Birlikleri,

 

04

Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

     

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

     

05

 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

     
 

01

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

 

02

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

 

03

T.R.T. Genel Müdürlüğü,

 

04

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

05

Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı,

 

06

P.T.T. Genel Müdürlüğü,

 

07

Basın İlan kurumu Başkanlığı,

     
     

06

 

Kültür ve Sanat Hizmetleri

     
 

01

Kültür Bakanlığı,

 

02

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

 

03

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

 

04

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

 

05

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

 

06

Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

 

07

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

 

08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

     
     

07

 

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

     
 

01

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

 

02

Karayolları Genel Müdürlüğü,

 

03

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

 

04

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

 

05

İller Bankası Genel Müdürlüğü,

 

06

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü,

 

07

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

 

08

Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

09

Konut Müsteşarlığı,

 

10

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

     
     

08

 

Ulaştırma Hizmetleri

     
 

01

Ulaştırma Bakanlığı,

 

02

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

03

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

04

Denizcilik Müsteşarlığı,

     

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

     

09

 

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

     
 

01

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

 

02

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

 

03

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

 

04

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

05

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

 

06

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

07

Et Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

08

Orman Bakanlığı,

 

09

Orman Genel Müdürlüğü,

     
     

10

 

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

     
 

01

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

 

02

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

 

03

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

 

04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

 

05

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

06

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

 

07

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

 

08

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

 

09

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

 

10

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

11

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

12

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

13

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

14

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü,

 

15

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

16

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

17

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

18

Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

 

19

TEKEL Genel Müdürlüğü,

 

20

TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

 

21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

 

22

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

23

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

24

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

25

(19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete),

 

26

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü,

 

27

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,

 

28

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

     

Hizmet Kolu Sıra No.

Kurum Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

 

29

Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü, (19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

 

30

Eti Elekrometalurji A.Ş Genel Müdürlüğü,(19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

 

31

Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü, (19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

 

32

Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü, (19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

 

33

ÇELBOR- Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü, ( 19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

 

34

GERKONSAN- Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Techizat Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, (19.3.2002-24700 Resmi Gazete)

     
     

11

 

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

     
 

01

Diyanet İşleri Başkanlığı,

 

02

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

     

2821 sayılı Sendikalar Kanununun İlgili Maddeleri

Seçimlerde uyulacak esaslar:

Madde 14 - Genel kurulların toplanması ve yürütülmesini gözetmek üzere valinin görevlendireceği hükümet komiserinin genel kurulun başlayacağı gün ve saatte genel kurulun yapılacağı mahalde bulundurulması zorunludur. Bulunmaması halinde, genel kurulun çalışmalarına komiser olmadan da başlanabilir ve durum derhal valiliğe bildirilir.

Genel kurullarda zorunlu organlara delege veya üye seçimleri yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

(Değişik: 28/8/1983 - 2882/2 md.) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından enaz onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa, görevli seçim kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak,görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler, yukarıdaki günlerden birisi

içinde de tamamlanabilir.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattıktan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar.

Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika şubesi, sendika veya konfederasyon binasında asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi üç gündür.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hakim tarafından onaylanarak ilgili sendika şubesi, sendika veya konfederasyona gönderilir.

Hakim, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en az on yıllık hizmeti bulunan Devlet memurları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasından seçilir. Ayrıca,aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirlenir.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun ve sendika veya konfederasyon tüzüğünün öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte

veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir.

(Değişik: 25/5/1988 - 3449/5. md.) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Ancak,ilgililerin bu Kanunun 52 nci maddesine göre başvuru hakkı saklıdır.

Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyonca ücret ödenir.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

(Değişik: 25/5/1988 - 3449/5. md.) İşçi sendikası ve konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartlara ilaveten en az on yıl bilfiil çalışmış olmak, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aranan şartları haiz olmak gerekir.Çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki kayıtlara göre prim ödenen günlerin toplamı esas alınır.On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabında yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alınır.

Onaltı yaşını doldurmamış olan üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar.

Seçimlerin iptali:

Madde 52 - Hakim, 14 üncü madde hükmüne aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde iki günden az ve yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri 14 üncü madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

*

*******************************

*

Yönetim kurullarının görevleri:

Madde 16 - Yönetim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1.Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermesi veya ilgilileri görevlendirmesi,

 1. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin kanunların ve tüzüğünün verdiği yetki çerçevesinde yönetilmesi, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula sunulması,
 2. Genel kurulca verilecek diğer görevlerin yapılması.

Yönetim kurulu toplantıları:

Madde 17 - Toplantı zamanı ve nisabı sendika veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında tespit edilemez.

Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır

Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır.

Yönetim kurulu kararları, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

Disiplin kurulu:

Madde 18 - Disiplin kurulu en az üç en çok beş üyeden oluşur.

Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar,üyelikten çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir.

Disiplin kurulu toplantıları hakkında yönetim kuruluna ilişkin 17 nci madde hükmü uygulanır.

Denetleme kurulları ve denetçiler:

Madde 19 - Denetleme kurulu genel kurulca seçilecek üç denetçiden oluşur. Ancak şubelerde denetleme kurulu yerine bir denetçi ile yetinilebilir.

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,
 2. Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetlemede bulunulması,
 3. Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının istenmesi,
 4. Sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerinin yapılması,
 5. Denetleme raporunun hazırlanarak genel kurula sunulması.

Denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 17 nci madde hükmü gözönünde bulundurularak sendika veya konfederasyonun tüzüğünde tespit edilir.

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONA ÜYELİK BAŞVURU BELGESİ

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ÜYELİKTEN ÇEKİLME VE DİĞER NEDENLERLE AYRILMALARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Başa Dön

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016