I. ÖĞRENCİLERLE ve EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ YÖK YÖNETMELİKLERİ

 1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 2. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 3.  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 4. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 5. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 6.  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 7. Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
 8. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
 9. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 10.  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
 11.  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 13. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 14. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 15. Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik
 16. Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

II. ÖĞRETİM ve YÖNETİM ELEMANLARI ile İLGİLİ YÖK YÖNETMELİKLERİ

 1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
 2.  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 3. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 4.  Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 5. Doçentlik Yönetmeliği
 6. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 7. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 8. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 9. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 10. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 13. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği
 14. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
 15. Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği

III. ÖRGÜT YAPISIYLA İLGİLİ YÖK YÖNETMELİKLERİ 

 1. Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 2. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 3.  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 4. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
 7.  Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 8. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
 9. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
 13. Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği 
 14. Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik
 15. Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik
 16. Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik
 17. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016