1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
 2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik
 3. Birden Fazla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
 4. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 5. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
 6. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
 7. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 8. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 9. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 10. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 11. Kamu Konutları Yönetmeliği
 12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
 13. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 15. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
 16. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
 17. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
 18. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 19. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 20. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 21. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
 22. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 23. Taşınır Mal Yönetmeliği
 24. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
 25. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
 26. Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 27. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
 28. Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik
 29. Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği
 30. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
 31. Resmi Gazete Hakkında Yönetmelik
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016