1. Öğrencilerle- Eğitim Öğretimle İlgili YÖK Yönetmelikleri
 1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 2. Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 3.  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
 4.  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
 5.  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik
 6. Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
 7. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
 8. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 9.  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
 10.  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 12. Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
 13.  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 14. Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 15. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
 1. Öğretim ve Yönetim Elemanları İle İlgili YÖK Yönetmelikleri
 1. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
 2. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
 3.  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
 4. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 5.  Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
 6. Doçentlik Sınav Yönetmeliği
 7. Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 8. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
 9. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
 10. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 13. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 14. Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği
 15. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
 1. Örgüt Yapısı İle İlgili YÖK Yönetmelikleri
 1. Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 2. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 3.  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
 4. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 5. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
 7.  Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
 8. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
 9. Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik
 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
 11. Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 12. Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016