Hukuka dayanamayan bir idarenin adil bir yönetim sergilemesi ve kamu yararına uygun hizmet vermesi mümkün değildir. Kamu yönetiminin son tahlilde maksadı nasıl kamu yararını gerçekleştirmek ise hukukunda son tahlilde maksadı adaleti tesis etmektir. Hukuk devletinde idare, görevi olan kamu hizmetlerini adalete uygun olarak sunmalıdır. Diğer taraftan kamu tüzel kişisi olan idarelerin kendi mal varlıkları, personelleri, hakları ve borçları da bulunmaktadır. İdarenin sağlıklı biçimde hizmet sunabilmesi için hak ve menfaatlerinin savunulması, elde edilmesi de zorunluluktur.

Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin tesis ettiği idari işlem ve eylemlerini hukuka uygunluğunun sağlanması hususunda danışmanlık yaptığı gibi Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde idare makamları, yargı organları ve icra mercileri üzerinde Üniversiteyi temsil etmektedir.

Güçlü bir Hukuk Müşavirliği gerek Üniversitenin hak ve menfaatlerinin elde edilmesinde gerekse Üniversitenin kamu yararına uygun faaliyet göstermesinde dolayısıyla Üniversiteden hizmet alanların ve Üniversite çalışanlarının haklarının korunmasında etkilidir. Bağımlı ve güdümlü bir Hukuk birimi kendi fonksiyonunu ifa edemeyeceği gibi idarenin kamu hizmetlerinin de kamu yararına uygunluğunun sağlanmasında etkili olamayacaktır. Bu nedenle Hukuk Müşavirliğinin gücü ve dayanağı bizatihi hukuk bilimi ve adalet duygusudur. Hukuk Müşavirliğimiz de görevini yerine getirirken dayanağı hukuktan almakta ve hiçbir koşulda hukuka sadakatten ayrılmadığı gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıktadır.

Üniversite Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birsidir.

Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri başkanlığında fiilen iki avukat, iki takip memuru, iki kısmi zamanlı öğrenciden oluşan personeli ile hizmet vermektedir.

Hukuk Müşavirliğinin kendiliğinden harekete geçerek Üniversite birimlerinin idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemesi mümkün olmadığından, diğer birimlerin olası hukuka aykırı idari işlemleriyle ilgili etik ve hukuksal sorumluluğu yoktur.

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi ise bulunmamaktadır.

Web sitemizde kamu yararı ve kamu hizmeti anlayışı içinde inşaa edilmiştir. Esasen 2000 yılının Ağustos ayından itibaren http://aibuhukuk.sitemynet.com adresinden hizmet veren sitemiz Kasım 2006 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sitesi üzerinden de yayına başlamış bulunuyor.

Ayda 7500, yılda 90000 üzerinde ziyaretçisi bulunan bu web sitesinde, Üniversitemiz hakkında temel bilgileri, Hukuk Müşavirliğinin personel yapısı, misyonu ,vizyonu, temel ilke ve hedefleri, yüklendiği görevlerin nitelikleri ve yerine getirilme usulü, teşkilat yapısı, faaliyet sonuçları ile birimle ilgili son haberler hakkında bilgi sahibi olabilirisiniz. Ayrıca özel dosyalar bölümünden idare hukuku yoğunluklu çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Saygılarımla.

Av. Murat Fehmi PINAR

Hukuk Müşaviri

Hukuk Birim Amiri

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016