Kuruluş;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 3/7/1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25. maddesiyle eklenen Ek madde 16 ile kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yönetim örgütleri" başlığını taşıyan 51. maddesi uyarınca üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Daire başkanlıkları ve müdürlükler üniversitelerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur. 

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları düzenlemiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesinin (i) bendi ile Hukuk Müşavirliği Üniversite İdari Teşkilatını oluşturan birim olarak gösterilmiştir.

 İşlev;

Hukuk Müşavirliğinin iki temel işlevi vardır. Birincisi Üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini savunmak, ikincisi idarenin hukuka uygun işlem tesis etmesini sağlamak. Birinci işlevini açılan davalarda savunma yapmak, dava ve icra takipleri  yürütmek suretiyle yerine getirirken ikinci işlevini Rektör ve Genel Sekreterin re'sen ve Üniversite birimlerinin isteğiyle görüş taleplerine dayalı olarak sözlü ve yazılı mütalaa vererek yerine getirir.

Hukuk Müşavirliği dava ve icra takipleri, disiplin işlemleri, sözleşme, protokol hazırlama, gönderilen mevzuat taslaklarını inceleme ve görüş bildirme dışında kalan ve diğer birimlerce tesis edilen idari işlemlerde kendisine görüş sorulmadıkça re'sen harekete geçerek hukuka uygunluk denetimi yapma yetkisine sahip olmadığından idarenin hukuka uygun işlem tesis etmesinde insiyatif sahibi değildir. Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan Hukuk Devleti ilkesinin önemli sac ayaklarından olan 'İdarenin Hukuka Uygunluğu'nun sağlanması gerçek anlamda idare içinde örgütlenen Hukuk birimlerinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.

Misyon;

Hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, adaletin temini amacıyla, hukuka uyan bir idare sağlanması için hukuk danışmanlığını yaparak, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin hızlı ve etkili bir biçimde elde edilmesini ve son tahlilde kamu yararını sağlamaktır.

Vizyon;

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete ve evrensel normlara uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır.

Amaç ve Hedefler;

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin her türlü eylem ve işleminin hukuka uygunluğunun sağlanması, derdest ve gelecekte açılacak dava ve icra takiplerinde üniversitenin hak ve menfaatlerinin  optimum düzeyde savunulmasıdır.

Temel Politikalar ve Öncelikler; 

Birimin her türlü idari işleminde standart prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumsallık ve sürat sağlanması; Hukukun gereğinin ifasında üst düzeyde etkinlik sağlayarak; kurumun, kamu görevlilerinin ve hizmet alıcılarının zarara uğramalarının önlenmesi öncelikli hedeflerimizdir.

Temel ilkelerimiz şöyledir:

Hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygı,

Kamu hizmeti bilinci ve adalet,

Mesleki uzmanlık ve sürekli gelişme,

Etik ilkelere ve insani değerlere uygunluk,

İlkelilik ve nesnellik,

İdealizm ve kararlılık,

Tarafsızlık ve açıklık,

Dürüstlük ve güvenilirlik,

Saygı ve nezaket.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016