Hukuk Müşavirliğimize 2018/2019 Eğitim öğretim döneminde çalıştırılmak üzere sınavla kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru şartları ve konuyla ilgili bilgi aşağıdadır.

 

Özel Şartlar

> Çalıştırılacak öğrenci sayısı 3'tür.

> Başvuru tarihleri: 01.10.2018 - 05.10.2018. (Alım ilanı 26/09/2018 tarihli ve E.54429 sayılı yazımızla Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bildirilmiş, aynı tarihte ilan panosuna asılarak duyurulmuştur.)

> Önceki yıldan kazanılmış hakkı korunan 1 öğrenci dışında 2 öğrenci sınavla tespit edilecektir.

> Her bir öğrenci ayda 20 saat çalıştırılacaktır.

> Çalışma konusu: Büro İşleri (evrak fotokopi çekimi, evrak dosyalama vs.)

> Başvuru koşulu: BAİBÜ 2. öğretim öğrencisi olmak veyahut 1. öğretim olmakla birlikte hafta içi mesai saatlerinde  çalışmaya engel bulunmamak, çalışkan, iş disiplini sahibi, ağzı sıkı, zeki ve derslerinde başarılı olmak.

 

Genel Şartlar ve Bilgilendirme 

1-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri haftada en çok 15 saattir.

2-      Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3-      Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, haftasonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

5-      Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

6-      Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir. (1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile saat ücreti bürüt 9,02-Tl )

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar (Genel)

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:     

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,      b) Disiplin cezası almamış olmak,    

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,   

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,      

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,      

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,     

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.  

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.   

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI AÇIKLAMASI

1-Sınav 9 Ekim 2018 Salı günü tarihinde saat 12.30’da Rektörlük İdari Birimler Binası Toplantı odasında yapılacaktır.

2-Sınava gelirken öğrenci kimliğinizin, kaleminizin yanınızda olması gerekmektedir.

3-Sınavda herhangi yardımcı bir kaynaktan yararlanılamaz. Cep telefonu, hesap makinası ve benzeri cihazlar kullanılamaz.

4-Sınav 5 zeka-mantık sorusundan oluşmaktadır. Her sorunun puan değeri eşittir.

5-Sınav süresi 30 dakikadır. İlk 5 dakika içinde sınav salonu terk edilemez. 5 dakika geçtikten sonra sınava girilemez. Sınav sonunda geriye kalan öğrenci sayısı iki olursa ancak ikisi birlikte çıkabilir.

6-Herhangi bir yöntemle kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek disiplin suçudur.

7-2709 sayılı TC Anayasasının 10’uncu maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca, kadınlar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınması gereken tedbirler kapsamında bu koşulları taşıyanlar için bu sınavda aldığı notun % 10’u miktarında ek puan (10 puanı aşmamak üzere) verilecektir

8-(*) Önceki dönemden sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde çalışma hakkı kazanan öğrencilerin kazanılmış hakları korunacaktır. En yüksek puanı alan kısmi zamanlı öğrenci olarak alınacaktır. En yüksek puan birden çok olursa, bunların arasında Sınav Komisyonunca bu öğrencilerin katılımında kura çekilecektir.

9-Sınav sonuçları ve cevap anahtarı Hukuk Müşavirliği kapısında ve web sitesinde aynı gün ilan edilecektir.

 

Hamiş: Kısmi zamanlı çalışmaya başvurmak isteyen öğrenciler www.sksdb.ibu.edu.tr adresinden "kısmi zamanlı çalışma" modülündeki formlar kısmından başvuru belgesinin çıktısını alarak, doldurup başvuru yerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Yeri: Rektörlük İdari Bilimler Binası, Hukuk Müşavirliği 2. kat 233 nolu ofis.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016