22.01.2007 tarihinde Bolu Baro Başkanlığı İlan Panosunda aşağıdaki ilanın asıldığı tespit edilmiştir: “DUYURU:  A.İ.B.Ü Hukuk Müşaviri alınacaktır.İlgilenen meslektaşlarımızın CV’lerini Üniversite Rektörlüğüne göndermeleri rica olunur.  BOLU BAROSU  YÖNETİM KURULU”

Üniversite yetkili birimleri, söz konusu ilana ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını sözlü olarak bildirmiş olmalarına rağmen, ilanla ilgili olarak Bolu Baro Başkanlığı nezdinde gerekli resmi müracaatlarda bulunmadıklarından, halihazırda Hukuk Müşavirliği vekilliğini yürüten Av. Murat Fehmi PINAR, Hukuk Müşavirliği vekilliğinden istifasını vereceğini açıklamıştır.

Baro ilanına dayalı olarak özellikle genç avukat meslektaşlarımızın Hukuk Müşaviri olmak için başvuruda bulundukları duyumları da alınmaktadır. İlgilenenlere ışık tutmak amacıyla Hukuk Müşaviri kadrosuna atanma şartları aşağıda yer almaktadır. Başta Bolu Barosu Başkanlığı olmak üzere alakadarların bilgisine sunulur. Baro Başkanlığının sahiplenilmeyen ilanı ile ilgili açıklaması ise merakla beklenmektedir.

Hukuk Müşaviri Kadrosuna Atanma Koşulları

 1)  Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak,

3)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, (1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve benzeri kamu kurumlarında en az 10 yıl fiilen çalışmış olmak) [1]

4) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

5) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

6) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

  1. a) Görevde yükselme sınavı boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.
  2. b) Görevde yükselme sınavı Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.
  3. c) Kurumlar, görevde yükselme sınavı için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakiben (30) gün içinde sınavı yapacak olan kurumla gerekli protokolü tesis etmek amacıyla müracaat eder.
  4. d) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

[1]       657 68/ B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.              Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;              a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl              b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,              c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016