PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI TANIK İFADEYE ÇAĞRI YAZISI

 Personel Disiplin Soruşturması Tanık İfadeye Çağrı Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

Tarihi : …./…./2010

Sayısı  :   2010/…..

                                                                                 

Çağrılan Tanık       : ……………………………

Adresi                      : ……………………………

İfade Yeri                : …………………. Kat: ………….. Oda:…………….

İfade Zamanı          : …../……/…… tarihinde saat ….:…..

İfade Konusu          :

 

 

Rektörlük Makamının …..tarihli ve ……….sayılı soruşturma kararı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca  açılan bir disiplin soruşturmasında soruşturmayı yürütmek üzere kurulan geçici disiplin soruşturması komisyonunda görevlendirilmiş bulunmaktayız.

İşbu disiplin soruşturması kapsamında, işlediği iddia olunan disiplin suçu nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca ifadenizin alınması gerektiğinden, yukarıda yazılı ifade yerinde ve belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız gerektiği, bildirilen tarihte gelmediğiniz takdirde, hakkınızda anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (k) bendi ve 23. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanacağını ihtar ederiz..

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Soruşturma Yapılış Şekli :

Madde 23 - Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle tesbit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeni şekli de yazılır.

Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli veya diğer kamu veya özel kuruluş yetkilileri disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.

Bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler veya disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna sebebiyet verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016