PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI SORUŞTURMA RAPORU

  Personel Disiplin Soruşturması Soruşturma Raporu Word Dökümanı indirmek için tıklayınız 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

Tarihi : …./…./2010

Sayısı  :   2010/…..

 

 

SORUŞTURMA RAPORU

 

SORUŞTURMA ONAYI      :    Rektörlük Makamının  ……tarihli ve ………..sayılı yazısı.

BAŞLAMA TARİHİ             :    ..../...../200....

TAMAMLAMA TARİHİ     :    ..../...../200....

SORUŞTURULANIN KİMLİĞİ  :          

Adı Soyadı                             :

Baba Adı                                :

Doğum Yeri ve Yılı               :

İlk İşe Giriş Tarihi                :   

Görevi ve Resmi Sıfatı          :

SUÇ KONUSU                       :   

SUÇ TARİHİ VE YERİ        :    ...../....../200.... ; Bolu

SORUŞTURMACI                :        

 

SORUŞTURMANIN SAFHALARI

(Bu bölümde soruşturmanın her bir safhası yazılacaktır)

1-      Personel Daire Başkanlığından sanığın sicil özeti ve konuyla ilgili bilgi ve belgeler celp edilmiştir.

 

2-      .................................................... konuyla ilgili bilgi ve belgeler celp edilmiştir.

 

3-      Tanıklar ..................... .......................,.................... ....................., .................. ..........................’nın tanık sıfatıyla, ................... ........................’in sanık sıfatıyla  ifadeleri alınmıştır.

 

4-      Sanığın yazılı savunması alınmıştır.

 

5-     

 

SUÇ DELİLLERİ VE DELİLLERİN ÖZETİ

(Bu bölümde soruşturma esnasında toplanan delillerin neler olduğu yazılacak ve deliller özetlenecektir)

 

Soruşturma kapsamında; sanık ve  şikayetçinin ki de dahil olmak üzere çeşitli tanıklar dinlenmiş, sanığın sicil   özeti celp edilmiş, disiplin soruşturması konusu eylemler esnasında görevli olduğu Daire Başkanlığından bilgi istenmiş, (ve saire ve saire) yapılmıştır.

 

  1. TANIK VE SANIK İFADELERİ

 A . Tanık ................. ....................  .../...,/200.... tarihli ifadesinde ; (Ek-10)

 

..........( ifadenin özeti).................... İfade etmiştir.

 

 B . Tanık ................. ....................  .../...,/200.... tarihli ifadesinde ; (Ek-11)

 

..........( ifadenin özeti).................... İfade etmiştir

 

 C . Sanık ................. ....................  .../...,/200.... tarihli ifadesinde ; (Ek-12)

 

..........( ifadenin özeti).................... İfade etmiştir.

 

  1. TOPLANAN BELGELER.

 

.................................... Daire Başkanlığı’nın ..../...../2000... GÜN VE .....-......-..... sayılı yazısı. (Ek-6)

 

........................................................... bildirmiştir.

 

Personel Daire Başkanlığı’nın ..../...../2000... gün ve .....-......-..... sayılı yazısı. (Ek-4)

 

Sanığın özlük ve sicil dosyasının incelendiği ve bu güne kadar herhangi bir ceza almadığının tespit edildiği bildirilmiştir.

 

  1. DİĞER DELİLLER

........................

 

SAVUNMA ÖZETİ

 

(Bu bölümde sanığın savunması özetlenecektir)

 

Sanık ........./........./200....... tarihli savunmasında; (Ek-15)...............................................................yapmadığını yazılı olarak beyan etmiştir.

 

 

 

DELİLLERİN TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ

( Bu bölümde soruşturma konusu her bir suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılacaktır)

 

 

 

İYİ HALİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

(Bu bölümde Bir derece hafif ceza uygulamasına yer olup olmadığı; Sanığın sicilleri, geçmiş çalışmalarındaki tavrı ve soruşturma esnasındaki hali, pişman olup olmadığı hususları yazılacaktır)

Sanığın sicil özetinin incelenmesinden anlaşıldığı üzere iş bu disiplin soruşturmasından önce herhangi bir disiplin cezası almamıştır.

 

Sanığın sicillerinin incelenmesinden görüldüğü üzere  son üç yıllık sicili iyi ve çok iyidir. Sicillerinde başarılı bir memur olduğu belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda; sanığın geçmiş çalışmalarının iyi ve çok iyi olarak nitelendirildiği ve daha önce disiplin cezası almadığı, sicilinin temiz olduğu  gözönüne alınarak bir alt cezanın uygulanmasının mümkün olduğu, alt derece ceza uygulanmamasının gerekçesinin bulunmadığı belirlenmiştir.

 

 

SONUÇ VE TEKLİF

 

(Bu bölümde Delillerin Toplu Değerlendirmesinin yapıldığı bölümde ortaya çıkan bulguların sonucu yazılacak ve teklif edilecek ceza yazılacaktır)

 

Soruşturma kapsamında dinlenen  tanık beyanları ve sair delillerin incelenmesi sonucunda sanık .........................’in;  ............................ fiillini işlediği ve anılan fiilin sübut bulduğu anlaşılmıştır.

 

 

Bu doğrultuda; Rektörlük Makamının ......./........./200....... gün ve ...../......-.......-....... sayılı soruşturma oluru ile ......./........./200.... tarihinde başlanılan, disiplin soruşturması sonucunda Sanık ......... ..............’in eyleminin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin.....................cezası verilmesini  gerektiren  ....... inci maddesine uyduğu tespit edilmiştir.

 

Sanığın daha önce disiplin cezası almamış olması, soruşturma sürecindeki olumlu tavırları, geçmiş sicillerinin iyi olması, başarılı bir memur olması hususları gözetilerek eylemine uyan cezanın bir derece hafifi olan (bir önceki maddede yazılı)   ............... cezası ile cezalandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Teklifimizdir.

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmzası

 

 Adı Soyadı

İmzası

 

Adı Soyadı

İmzası

 

Başkan

Üye

Üye

Geçici Disiplin Soruşturması Komisyonu

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016